ZpětÚvodPoradna-diskuzeFinanční poradna Dražba dobrovolná a Dražba nedobrovolná

Dobrovolné a Nedobrovolné Dražby

 

Dražby, dražba nedobrovolná a dobrovolná, dražba exekutorem, dražby nemovitostí

Dražba

Je veřejné jednání, jehož účelem je přechod vlastnického, nebo jiného práva k předmětu dražby. Při dražbě se licitátor obrací na předem určený okruh osob, na předem určeném místě a čase. Na osobu, která učiní nejvyšší nabídku, přejde po udělení příklepu licitátora vlastnictví k předmětu dražby - to je platné pouze v případě, pokud vydražitel následně uhradí cenu dosaženou vydražením. Jednání může být i ukončeno, pokud nikdo nenabídne ani cenu nejnižšího podání. Dražby se řídí zákonem číslo 26/2000 Sb.

Dražby dělíme na dobrovolné dražby a dražby nedobrovolné

Dobrovolná dražba

Je veřejná dražba prováděná na návrh vlastníka. Za vlastníka je považována rovněž osoba, která je oprávněna s předmětem dražby hospodařit a je vlastníkem zmocněna nebo na základě zvláštního právního předpisu oprávněna předmět dražby zcizit (např. správce konkurzní podstaty). Provedením dobrovolné dražby nejsou dotčena věcná břemena váznoucí na věci. V případě dobrovolných dražeb nezanikají zástavní práva váznoucí na věci ani práva vyplývající ze smluv o omezení převodu nemovitosti - působí vůči vydražiteli.

Nedobrovolná dražba

Dražba se provádí na návrh věřitele, jehož pohledávka je přiznána vykonatelným soudním rozhodnutím, nebo doložena vykonatelným notářským zápisem. Cenu dosaženou vydražením nelze dodatečně snižovat. Dražební jistota se započítává na cenu dosaženou vydražením Cena dosaženou vydražením je vydražitel povinen ji uhradit do 10 dnů od skončení dražby.

Dražební vyhláška

Dražebník vyhlásí konání dražby dražební vyhláškou, v níž uvede:

 • jde li o dražbu dobrovolnou či nedobrovolnou
 • je-li dražba opakovaná či nikoli
 • kdo je dražebníkem
 • místo, datum a čas zahájení dražby
 • označení a popis předmětu dražby a jeho příslušenství, práv a závazků na předmětu dražby váznoucích a s ním spojených, pokud podstatným způsobem ovlivňují hodnotu předmětu dražby, popis stavu, v němž se předmět dražby nachází, a jeho odhadnutou nebo zjištěnou cenu
 • nejnižší podání a stanovený minimální příhoz, který může účastník dražby učinit, minimální příhoz (minimální částka, o kterou lze navyšovat příhozy)
 • požaduje-li složení dražební jistoty, způsob a lhůtu pro její složení, číslo účtu a adresu místa, kde má být dražební jistota složena, co je dokladem o složení dražební jistoty, výši dražební jistoty a způsob jejího vrácení; popřípadě lze-li složit dražební jistotu platební kartou nebo šekem, způsob složení ceny dosažené vydražením
 • datum a čas konání prohlídky předmětu dražby, u věcí movitých též místo konání prohlídky a organizační opatření k zabezpečení prohlídky u společné dražby pořadí, ve kterém budou jednotlivé předměty dražby draženy
 • podmínky odevzdání předmětu dražby vydražiteli

Co byste měli udělat jako budoucí účastníci dražby před dražbou

 • seznámit se s materiály (dražební vyhláška, ocenění nemovitosti atd.) o předmětu dražby
 • absolvovat prohlídku předmětu dražby (nemovitosti) v termínech uvedených v dražební vyhlášce
 • složit dražební jistotu
 • připravit si všechny potřebné doklady nutné pro dražbu, to je doklady totožnosti a ostatní dokumenty (plná moc, čestné prohlášení, oddací list, výpis z OR apod.)

Kdo může být účastníkem nedobrovolné dražby

 • účastníky dražby mohou být pouze osoby způsobilé k právním úkonům a stát

Účastníky nedobrovolné dražby nesmějí být

 • osoby, které nemohou nabývat vlastnictví a práv k předmětům dražby (zák.č.219/1995 Sb., devizový zákon v platném znění)
 • osoby, na jejichž majetek byl prohlášen konkurz, nebo vůči nimž byl zamítnut návrh na prohlášení konkurzu pro nedostatek majetku nebo ohledně jejichž majetku bylo opětovně potvrzeno nucené vyrovnání, a to po dobu tří let od zrušení konkurzu, jeho zamítnutí pro nedostatek majetku nebo do tří let od skončení opětovného vyrovnání, nikdo nesmí dražit za ně
 • dlužník a jeho manžel (platí pouze u nedobrovolné dražby)
 • osoby, které nesmějí nabývat vlastnictví k věcem, jejichž vlastníkem je dlužník, nikdo nesmí dražit za ně. Za osoby, které nesmějí nabývat vlastnictví k věcem, jejichž vlastníkem je dlužník jsou dle výkladu zák. č.26/2000 Sb. považováni vedoucí pracovníci dlužníka a osoby jim blízké, a dále pak společníci ve veřejné obchodní společnosti, komanditní společnosti nebo ve společnosti s ručením omezeným, pokud byli vedoucími pracovníky dlužníka, akcionáři akciové společnosti, pokud působí v orgánech akciové společnosti nebo vlastní akcie, odpovídající více jak desetině základního jmění. Za vedoucí pracovníky jsou považování většinou ti, jejichž pracovní poměr vzniká jmenováním
 • je-li dlužník právnickou osobou, statutární orgány a členové statutárního nebo kontrolního orgánu dlužníka, nikdo nesmí dražit za ně

Účastníky dražby nesmějí být osoby, které nesložily dražební jistotu. Dražit v dražbě, jejíž kontrolou jsou pověřeni, nesmějí ani zaměstnanci příslušného živnostenského úřadu a kontrolou dražby pověření zaměstnanci Ministerstva pro místní rozvoj, nikdo nesmí dražit za ně.

Úhrada ceny dosažené vydražením

Cenu dosaženou vydražením je povinen vydražitel uhradit:

U dražby dobrovolné
 • není-li tato cena vyšší než 200.000.- Kč ihned po skončení dražby
 • ne-li tato cena vyšší než 500.000.-Kč do 3 měsíců od skončení dražby
U dražby nedobrovolné
 • do 10 dnů od skončení dražby
 • je-li cena vyšší než 5 000 000.- Kč 30 dnů od skončení dražby. Podrobnosti způsobu a termínu úhrady jsou řečeny v dražební vyhlášce.
Upuštění od dražby

Upustit od dražby u dražby dobrovolné může dražebník nejpozději do jejího zahájení například:

 • na základě písemné žádosti vlastníka
 • je-li dražebníkovi doloženo, že navrhovatel není oprávněn navrhnout provedení dražby
 • je-li smlouva o provedení dražby neplatná
 • došlo-li ke střetu dražby dobrovolné a nedobrovolné
 • na základě nařízení o výkonu soudního rozhodnutí
 • zanikne-li jeho živnostenské oprávnění dražebníka

Upustit od dražby u dražby nedobrovolné může dražebník nejpozději do jejího zahájení například:

 • na základě písemné žádosti zástavce, dlužníka nebo vlastníka, bude-li dražebníkovi současně doloženo, že byl splněn závazek
 • na základě písemné žádosti navrhovatele
 • je-li dražebníkovi doloženo, že navrhovatel není oprávněn navrhnout provedení dražby
 • je-li smlouva o provedení dražby neplatná
 • došlo-li ke střetu dražeb
 • na základě nařízení o výkonu soudního rozhodnutí
 • zanikne-li jeho živnostenské oprávnění dražebníka

Nenašli jste zde co jste hledali? Vstupte do diskuze zde. (Diskuze na konci stránky.)


Hledání nemovitosti

Rychlý kontakt

Mobil: 776 890 000
info@pnholding.cz

Aktuality

Výkup bytů a rodinných domů s možností jej i nadále užívat

19.03.2014
 Odkoupíme vaši nemovitost i v exekuci nebo se zástavou, za nejvyšší možnou cenu s možností jej i nadále užívat, jako nájemník na dobu neurčitou.

Naši fanouši na facebooku 2270 +

20.06.2012

Naši fanouši na facebooku 2270 +

 Facebook.com je fenomén a pnholding.cz sbírá fenomenální úspěchy na facebooku.

Vyplácení exekucí schvalujeme online

25.06.2011

Vyplácení exekucí schvalujeme online

Spustili jsme online formulář pro posouzení zda je možné zachránit nemovitost před exekucí, nebo hrozící dražbou.

Archiv aktualit

Partneři

Sreality logoRBreality logorealitypro.eu
viareality
GOHOMEREALITY       

realingo

Novinky

Přihlašte se zdarma do našeho seznamu novinek


© 2024, PN Holding a.s. – všechna práva vyhrazena

Prohlášení o přístupnosti | Poučení klienta a souhlas se zpracováním osobních údajů | Mapa stránek

Realitní software dodává eBRÁNA | Software a informační systém pro realitní kanceláře REAlBrána | Nabídka nemovitostí RB Reality

Nahoru ↑